Samish Bay by sking5000 on Flickr.

Samish Bay by sking5000 on Flickr.